Gizlilik Politikası - Genel Bilgilendirme

 

 

Dora Plus Yapı ve Sanayii A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Genel Beyanname

 

 

 

 1. Veri sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunun uyarınca kişisel verilerinizin sorumlusu sıfatıyla Dora Plus Yapı ve Sanayii A.Ş. (“Şirket”, “Dora Plus”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Dora Plus, müşteri bilgilerinin gizli tutulması, bu bilgilerin saklanması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir. Dora Plus, bu kapsamda bünyesinde istihdam edilen personellerin, görevlerinin ifası sırasında öğrendikleri bilgi ve belgelerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgi ve belgeleri sadece mevzuat kapsamında ve görevlerinin ifası sırasında kullanmayı taahhüt etmektedir. Bu kapsamda istihdam edilen tüm personel, mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan; kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin yasal mevzuata uygun hareket etme yükümlülüğü altında hareket ederler.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Şirket tarafından KVKK madde 5'te belirtilen amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir.

Şirket tarafından KVKK madde 5'te belirtilen şartlar dahilinde;

 1. i) Şirket tarafından ........................ hizmetlerinin sunulması,
 2. ii) Şirket’in tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyum

iii) Dora Plus Yapı ve Sanayii A.Ş. politikalarına uyum başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.

 • Şirket’in faaliyet gösterdiği alanda işlerini yürütebilmesi
 • Şirket’in Kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çevresinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması
 • Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleşmesinin temini doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar Şirket’e ait işyerlerinin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Müşteri/tedarikçi/iş ortağı değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen pazarlama faaliyetleri, satış ve sonrası operasyonlar
 • Şirket, ticari ve iş stratejilerinin belirlemesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlar (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi gibi sebeplerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

KVKK Madde 4'te sayılan genel ilkelere ve Madde 8 ve Madde 9'da öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Genel Beyanname’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.  Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel Veri Sahipleri;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunları amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiplerdir.

 

Kişisel verilerin sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.doraplus.com.tr adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak, 42 Maslak Plaza Ofis 3 Kat:6 Daire:4  adresine göndererek ya da başvuru formunu imzalayarak info@doraplus.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla Şirket’e iletebileceklerdir.  Şirket'e iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 

 

 

Saygılarımızla.

Dora Plus Yapı ve Sanayii A.Ş.